Menu Domů Objednat Ceny Download O nás

Matematika 4+5

Miloslav Hubatka

B Hodnocení technických aspektů

Využití multimedií

program je plně multimediální.

Spolehlivost průběhu SW

Průběh programu, spouštění animací, odskoky do menu a do dalších častí programu je bezchybné, rychlé a bez jakýkoliv technických obtíží.

Závěr

Vyhovuje

C Hodnocení didaktických aspektů

Shoda s osnovami

Program je úzce zaměřen na matematiku čtvrtého a pátého ročníku základní školy. Toto téma však zpracovává kompletně a nezapomíná na různé aspekty matematiky a její aplikace v praxi. Obsah CD je interaktivní a multimediální učebnice matematiky příslušného ročníku.


Aktivizace žáka

Program je svým charakterem postaven na interakci. Aktivita žáka je tedy vysoká a je dostatečná i názornost a zpětná vazba. animace dále umocňují proces učení, samozřejmostí je i kvíz na otestování vědomostí a v případě neznalosti správné odpovědi možnost snadného návratu do hlavní části programu, kde si žák musí vysledovat správnou odpověď. Proces učení je tedy skutečně aktivní a nechybí i didaktické hry - detektivní příklady.

Didaktické metody

program svým charakterem i zpracováním evokuje širokou paletu metod a forem, převládají samozřejmě aktivní metody zvyšující efektivitu učení. Program se hodí pro výuku ve škole, matematických i dyslektických kroužcích a samozřejmě i pro výuku a procvičování učiva doma.

c4 přiměřenost věku
již z názvu - matematika 4+5 - je zřejmé jaké věkové skupině je určen. Forma zpracování i výkladu učiva plně odpovídá věku a zájmu žáků. Je zřejmé, že výrobce měl při vývoji programu na paměti komu je především program určen a to se mu podařilo velmi dobře postihnout.


Vytvoření zpětné vazby pro žáka

zpětná vazba pro žáka je především u testové a kvízové části, kde si žák ověřuje své znalosti a pochopení učiva. Díky názorným animacím, které si žák v případě potřeby může znovu a znovu přehrát je rovněž umožněna zpětná vazba.

Závěr

Vyhovuje

D Hodnocení obsahových aspektů

Množství dat a informací


program matematika 4 a 5 je monotematicky zaměřena na učivo matematiky posledních ročníků 1.stupně ZŠ. Toto učivo však zcela postihuje. Významně hodnotím názorný výklad učiva - resp. každého tématického celku.

Správnost dat a informací

program svým charakterem nevyžaduje doplňování a aktualizace dat

Závěr

vyhovuje

E uživatelská přívětivost

Navigační vlastnosti programu


Program má vynikající navigační prvky. jednak jednoduchost a přehlednost a jednak maximální názornost. To jsou, mimo jiné, silné stránky programu. V dolní části obrazovky najdeme nejen snadný odskok do hlavního menu, ale jsou zde i prvky k ovládání animace a přechodu k dalším částem programu. Navigace je intuitivní a i úplný začátečník dokáže ovládat program během několika minut.


Účelnost grafiky

líbivá a nevtíravá grafika odpovídající věku žáků pomáhá snadnému ovládání, ale také nijak neruší hlavní část výkladu učiva ve zlatém řezu obrazovky. Zde se odehrávají především animované situace z oblasti matematiky a geometrie. Grafické zpracování evokuje situace a předměty z každodenní praxe, což přibližuje matematiku žákům. Kreslení Bajtíci - pomocníci potom fungují jako nápověda nebo zpřesnění výkladu a vysvětlení probíraného jevu. I tento nenásilný prvek má mnohem větší didaktický vliv než by se na první pohled zdálo.

Estetika programu

celkový estetický vliv a dojem programu je příznivý a příjemný. Nenásilná a vkusná grafika a grafické prvky způsobuji, že si program hned na počátku všichni uživatelé oblíbí. A to bez rozdílu věku. Program má ještě jeden velký klad a to formu zpracování vycházející z „matematické problematiky všedního dne" navíc okořeněnou i trochou humoru.

Závěr

Vyhovuje

F Užitná hodnota programu

výukový program matematika 4 a 5 z edice chytré dítě je kvalitní multimediální a interaktivní software a právem byl nominován na ocenění křišťálová tužka jako nejlepší český výukový program. (Vyhrál jeho bratr - titul Naslouchej a hrej si ze stejné autorské dílny). Jeho Grafické a především didaktické vlastnosti nutno vysoce ocenit a práce s takovýmto programem je příjemná a hlavně efektivní. Navíc nám autorka ukazuje, že i tak nepopulární předmět jako je matematika je možné učit zajímavě a poutavě. Program staví na názornosti a vychází z každodenního života. Zde se naplňují v současnosti tolik diskutované klíčové kompetence žáků.

Závěr (celkový)

Vyhovuje a schvaluji

 

Zdeněk Dolanský

B Hodnocení technických aspektů

Využití multimedií

na starých pc někdy nebývají ani zvukové karty. ani to není na překážku, protože s výjimkou úvodního intra, kde se seznamujeme s kreslenými průvodci programu, zbytek programu není namluven a je podbarven pouze hudebním doprovodem, který lze vypnout. Program proto zabírá pouhých 26 MB datového prostoru HDD, což umožňuje i jeho plánovanou distribuci po internetu.

Autoři programu se pokusili vytvořit program s komiksovými prvky, kdy dialogy probíhají formou bublin. Tato metoda je inovativní a pro většinu žáků i velmi poutavá, s ohledem na děti s těžkými dyslektickými poruchami bych ještě doporučil, aby dialogy byly namluvené. I přes tuto drobnou připomínku je program velmi snadno využitelný i ve speciálním školství, protože názornost animací a nákresů je velmi návodná. Děti tak vede k přemýšlení a objevování a postupně tak odstraní strach a averzi k matematice.

Protože je program určen starším dětem z prvního stupně, které jsou třeba zvyklé učit se za zvuků hudby, umožňují výrobci i podbarvení hudebním doprovodem, který lze ale vypnout.


Spolehlivost průběhu SW


Jak již bylo napsáno, program spolehlivě pracuje i na relativně starších počítačích, pracujícími pod Windows, s parametry viz. výše.

Závěr

DOPORUČUJI

C Hodnocení didaktických aspektů

Shoda s osnovami


Program je plně v souladu s osnovami matematiky pro čtvrtý a pátý ročník a je ideální i pro využití ve školních vzdělávacích programech, protože zohledňuje kompetence žáků na konci prvního stupně základních škol. Plně splňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu. Je vhodný i pro využití ve speciálním školství.


Aktivizace žáka


při první spuštění je uživatel překvapen, s jakým humorem a nadsázkou se dá zpracovat matematická výuka. Úvodní slovo a rady jak se učit motivují k spuštění si dalších témat. Matematika je zde přirovnávána k detektivnímu pátrání a detektiv je i hlavním průvodcem programem. Nejlépe se naučí děti přemýšlet při geometrii, a proto je této oblasti věnováno osmnáct témat z 32. Mimo těchto témat nalezneme ještě detektivovy rady, např. co je vzoreček, jak udělat zápis či jak správně řešit příklady a kapitolu řešení detektivních úloh se správnými výsledky. Okruhy jsou rozloženy do části výukové a procvičovací. Pro aktivizaci dětí jsou připraveny na závěr kapitol detektivní úlohy. Pro zpestření výuky můžeme použít i kvízové otázky a nejlepší jsou odměněni odznakem velkého mága.

Didaktické metody


Z didaktického hlediska je program koncertem různých metod a forem práce, takže práce s tímto CD děti velmi zaujme. V rukou kreativního učitele má program mnohočetné využití. Od samostatné práce u PC, přes skupinovou práci až po frontální doplnění výkladu např. S využitím dataprojektoru. Použít lze jak ve fázi výkladové, tak i v části opakovací.


Přiměřenost věku


Látka vychází z tématických okruhů učiva především 4. a dále 5. ročníku základních škol, čímž jsou zřejmé i zdroje informací - učebnice matematiky pro tyto ročníky. Program poměrně zevrubně mapuje učivo těchto ročníků a je sestaven tak, že je jedno, podle jakých učebnic, z jakých nakladatelství učitel pracuje. Využití je univerzální. Je proto naprosto přiměřený věku dané cílové skupiny uživatelů.


Vytvoření zpětné vazby pro žáka


Zpětná vazba na dítě je bezprostřední. Při správné odpovědi na otázku, či vypočítané úloze se objeví nápis hurá a zazní oslavná fanfára, při chybě se zobrazí slovo špatně a zazní bubínky.


Závěr

DOPORUČUJI

D Hodnocení obsahových aspektů

Množství dat a informací


Obsahově je CD rozděleno na část výukovou a procvičovací. 1. část nabízí 24 témat, převážně geometrického zaměření a část druhá obsahuje třináct okruhů.


Správnost dat a informací


Při kontrole odborné správnosti jsem neshledal žádných nedostatků. Používané matematické pojmosloví je rovněž správné. Program vysvětluje matematické pojmy a postupy s použitím textů, nákresů, animací a situačních komiksových obrázků.

Aktualizace dat a informací


Díky konstantnosti probírané látky není aktualizace dat a informací nutná.


Závěr

DOPORUČUJI

E Uživatelská přívětivost

Navigační vlastnosti programu


Ovládání tohoto CD je pro uživatele velmi snadné a intuitivní. Ovladačů je poměrně málo, ale plní své základní funkce. Vpravo dole nalezneme křížek, kterým program vypneme. Vlevo od něj posuvník hlasitosti. Když skončí úvodní intro, objeví se vlevo od posuvníku hlasitosti ještě ikona umožňující vypnutí hudby. Při práci s jednotlivým výkladovými sekvencemi se můžeme po nich pohybovat pomocí dalšího posuvníku. Mimo tyto ovladače se v centru spodní části objeví nabídka OBSAH KNIHY, která nás vrací do hlavního menu. Každé téma se skládá z více skreenů. Zlomek v pravé části nás informuje o aktuální stránce a celkovém počtu stran v tématu. Pomocí šipek můžeme v tématu listovat tam a zpět. Nesmí chybět nápověda, která se nachází v pravé části obrazovky. Po kliknutí na nápis nápověda vyskočí Bajtík s patřičným vysvětlením. Nad nápovědou je poslední ovládací okénko, ve kterém se zobrazuje počet správně vyřešených úkolů.

Účelnost grafiky

grafické zpracování je standardně na vysoké úrovni a rukopis grafiků multimedia artu je opět nezaměnitelný a osobitý, tak, jak jej známe i z předcházejících dílů již vydaných titulů. Hlavní roli hrají opět Bajtíci, tentokrát s průvodcem detektivem a figurkou Áach. Seznámíme se s nimi v Knize moudrostí a záhad matematických, která se rozevře jako úvodní videosekvence. Postavičky vystupují na pozadí fantastické tajuplné krajiny, zobrazené rozmývanými vodovými barvami. Jediná moje připomínka ke grafickému zpracování patří umístění posuvníku hlasitosti hudby, který je umístěn přímo ve spodní části orámování a výrazněji viditelný je pouze šedý obdélníček, který se teprve po najetí si na něj kurzorem, zvýrazní a objeví se i nadpis - HLASITOST +. Především při prvním spuštění si jej nemusí uživatel všimnout.

Estetika programu


Esteticky velmi zdařilé. Vkusný je i lehký barevný podtón jednotlivých výukových screenů, které jsou zpracovány formou komiksu, kdy postavy mezi sebou hovoří pomocí bublin s textem. Vydařeným prvkem je i možnost pohybu po probíraném tématu vpřed a zpět pomocí posuvníku v dolní části obrazovky.

Závěr

DOPORUČUJI

F Užitná hodnota programu

Tento výukový software si snadno opět nalezne velké množství elementaristů, kteří ji jej pro svoji jednoduché ovládání a obsahovou dokonalost oblíbí. Program je výrazným obohacením sw nabídky pro 1. stupeň ZŠ.

Závěr

DOPORUČUJI

Závěr (celkový)

PLNĚ DOPORUČUJI K EVALUACI NA EVALUAČNÍM WEBU VÝUKOVÝCH SOFTWARE MŠMT.

Multimedia ART    info@ChytreDite.cz