Menu Domů Objednat Ceny Download O nás

Recenze

Oficiální recenze MŠMT

Matematika 2+3
Mgr. Lenka Hubatková

B Hodnocení technických aspektů

B2 Využití multimedií
Multimedia jsou naprosto skvěle využita, zejména pak v části výukových úloh, kde Bajtík- učitel v animovaných klipech vysvětluje nové polmy a vztahy. Pestré a mluveným slovem doplněné hravé modelové situace jsou pro děti poutavou motivací k setrvání u programu a vzbuzení zájmu o učení.

B3 Spolehlivost průběhu SW
Průběh SW byl naprosto spolehlivý, vždy se mi spustila požadovaná aplikace, nekomplikovaně jsem přecházela k aplikacím dalším.

Závěr
Schvaluji

C Hodnocení didaktických aspektů

C1 Shoda s osnovami
Obsah učiva se plně shoduje s osnovami učebního plánu Základní škola pro 2. ročník, ale zasahuje i do ročníku třetího, neboť autoři citlivě reagovali na celé téma a neusekli např. učivo násobilky v polovině. Je zcela správné, že z hlediska správného pochopení matematiky není dobré určité partie dělit.

C2 Aktivizace žáka
Žák je ten, kdo vyvíjí při práci s programem aktivitu. K aktivitě je neustále vyzýván a v úvodu je také velmi pěkně vysvětleno, že rozum se musí stejně jako svaly cvičit. Při modelových úlohách žák sám vytváří situace, které následně řeší, skládá stavebnice a v neposlední řadě se i testuje ve zvládnutí daného učiva. Aktivitě se zde meze rozhodně nekladou a v závěrečné olympiádě má žák možnost se dokonce i sám zkontrolovat, což je také velká lekce pro zodpovědnost a samostatnost.

C3 Didaktické metody
Dá se říci, že struktura výuky je zde rozdělena na tři části. V části výukové, kterou vede oranžový Bajtík učitel, je použita metoda výkladu a ukázky , která je ale zaměřena na ryze praktickém využití v životě- k čemu to potřebujeme vědět. Velmi pěkně jsou zde využity mezipředmětové vztahy- zejména z prvouky, kde se děti učí hodiny a vážení. Jako příklad propracovanosti programu zde mohu poukázat např.i na synchronizaci s aktuálním časem na počítači. Děti také zjišťují, k čemu jim získané vědomosti přispějí v běžném životě- jak vyměřit kruhový záhonek, potřeba vypočítat obvod čtverce k nakoupení plotu apod. Modelové úlohy, provázené žlutým Bajtíkem podporují žáky v učení jejich samostatnou praktickou činností. Děti vždy vidí důsledek toho co se změní, ve všech souvislostech- např. ubereme číslo na jedné straně, změní se číslo výsledku apod. Program je vhodný k využití v jakékoliv fázi hodiny , a to při vyučování individuálním, skupinovém i hromadném.

C4 Přiměřenost věku
Musím pochválit nápaditost, ale i zkušenosti autora CD za to, že i složité a zdánlivě abstraktní matematické jevy dokáže podat dětskému uživateli s neuvěřitelnou lehkostí, současně však přesně a matematicky správně. Matematická terminologie je převedena pomocí animovaných klipů do dětského vnímání velmi umně a nápaditě. CD je naprosto přiměřené dětem věkové skupiny 7- 9 let, a to jak dětem méně nadaným, tak i talentovaným.

C5 Vytvoření zpětné vazby pro žáka
Pomocí Bajtíka- učitele, děti poznají, zda úkol řeší správně či nikoli. Nejsou nuceny počítat všechny příklady, mohou si vybírat( např. u slovních úloh), které chtějí řešit. Za úspěšné řešení získávají zvukové znamení a bod. Vyhodnotit si mohou také celkovou tabulku s druhy řešených příkladů a jejich úspěšnost. Děti tedy neustále mají přehled, jak jsou na tom se svými vědomostmi.

Závěr
Schvaluji

D Hodnocení obsahových aspektů

D1 Množství dat a informací
CD obsahuje informace o přímce, úsečce, úhlu, mnohoúhelníku, trojúhelníku, obvodu, rovnici, váze a vážení, prostorových tělesech, křivkách, závorkách, číselné ose, desítkové soustavě, sčítání, násobení hodinách, penězích. Seznámíme se také s matematickou terminologií, slovními příklady, ale i kvizy a olympiádou, zaměřenou na všechny informace současně.

D2 Správnost dat a informací
Naprosto správná matematická terminologie, moderní postup při upevňování důležitých pojmů, činí z tohoto programu zcela jedinečný výukový prostředek.Velmi pozorně jsou odlišena i slova podobná- úhly- uhlí, nebo používaná i v jiných oblastech- stupně úhlové, stupně teplotní.

D3 Aktualizace dat a informací
Není potřebná z hlediska toho, že poznatky v této oblasti se již nemění a z hlediska metodického snad ani nelze najít správnějšího postupu. Přesto vím, že výrobce pomocí up- grade by vzal v úvahu možné připomínky.

Závěr
Schvaluji

E Uživatelská přívětivost

E1 Navigační vlastnosti programu
Ihned po spuštění programu nás přivítá Bajtík- učitel. Poté zcela jasně víme, jak s programem zacházet. Na obrazovce máme neustále přehledně uspořádané menu, hlasitost, učitele, Bajtíky. Zcela jednoduše můžeme přecházet mezi aplikacemi tak, jak si zvolíme. Možnosti jsou- postupně projít vše, nebo vybrat jen určité téma. Uživatel má stále přehled o tom, kde se nachází a snadno se dostane k potřebné informaci i procvičování.Pokud se setkáváme s programem poprvé, můžeme si nejdříve prostudovat informativní článek v úvodním menu, nebo si pustit učitele Bajtíka, který je nám vždy spolehlivou nápovědou.

E2 Účelnost grafiky
Grafická stránka je, myslím, dobře vyřešena .Vše je účelné, snadné a přehledné.Program je plně přizpůsoben dětskému uživateli, takže jistě nevznikne problém s ovládáním, které je velmi intuitivní a snadné.Navíc je každý úkon popsán a vysvětlen. Na nic neklikáme zbytečně, vše má svůj přesně určený účel.

E3 Estetika programu
Postavičky Bajtíka i dalších osůbek vystupujících v animacích jsou estetické, jednoduché, dětem milé a blízké. Postavičky také srozumitelně a správně mluví. Dětský motiv je dětem blízký a příjemný. Rovněž barevnost děti láká.

Závěr
Schvaluji

F Užitná hodnota programu

Závěr
Tento multimediální CD ROM je založen na novém přístupu k výuce, tvořivosti a samostatné práci. Velmi netradiční pojetí tkví také v tom, jak velký prostor je ponechán geometrii, což je velmi náročný úkol a nevím, že by se s ním nějaký náš jiný výrobce takto skvěle vypořádal. Geometie v tomto pojetí přestává být abstraktní disciplinou a dětem se představí jako velmi praktická věc v životě. Rovněž učiteli poskytne spoustu návodů k motivaci, ale i ke správnému vysvětlení učiva. Pěkně jsou zde využity mezipředmětové vztahy, především v souvislosti s prvoukou(vážení, hodiny). Výborná je také podpora myšlenkových operací a paměti.V každém případě je znát velká zkušenost v efektivních metodách výuky i orientace v duši dítěte, v tom, co dítě a zajímá, dokáže je motivovat a upoutat. Velký význam spatřuji také v tom, že matematika v tomto podání oslovuje děti rozličných schopností- od méně nadaných, až po talentované. V tomto moderním pojetí se matematika stává pro děti strhující hrou, zábavou, ale i ryze praktickou záležitostí.

Multimedia ART    info@ChytreDite.cz