Menu Domů Objednat Ceny Download O nás

CHYTRÉ DÍTĚ - MATEMATIKA 2+3

Obsah, jak pracovat s CD-ROM, metodické pokyny

 

Výukové úlohy - Bajtík učitel - 45 minut animací

1. Začínáme

Veselé přivítání šaška Pipa.

2. Přímka

Učitel Bajtík zde seznamuje děti s přímkami. Je velmi důležité, aby žáci ihned při seznámení s přímkou měli představu, že je nekonečná, nekončí a nezačíná. Představivost v geometrii a v matematice je velmi podstatná při osvojování každého učiva, a je třeba ji podporovat už od začátku školní docházky. Není pravdou, že představivost jako kategorie je člověku dána! Představivosti se lze naučit.
Proto je důležité, aby si děti dovedly představit průsečík přímek, který leží daleko od konce papíru. V osmé úloze je náročný úkol pro děti. Podporuje konstruktivní myšlení a představivost. Pokud ji vaše dítě vyřeší, velmi je pochvalte!!

3. Úsečky

Délky úseček se měří v různých jednotkách. Děti by měly pochopit a představit si vzájemný vztah jednotek.
Metr, decimetr a centimetr, a co se v těchto jednotkách měří. Základ je desítková soustava. Později žáci snadno pochopí měřítko mapy, zmenšování a zvětšování. Rovněž je důležité pěstovat v dětech odhad velikostí. Ihned při měření úsečky se musí žáci dozvědět, proč mají tu úsečku měřit.

4. Úhel

Úhlům se zde věnuje velká pozornost nad rámec školních osnov.
Žáci se už dávno seznámili se čtvercem , obdélníkem. Co nejvíc charakterizuje tyto útvary, je pravý úhel, o kterém se zatím nedozvěděli. To je velká chyba. Na ručičkách hodin žáci snadno pochopí, co je pravý úhel. Pokud tomuto porozumí, přistupují k další výuce geometrie s porozuměním, není to jen mechanické seznámení se s fakty. Tvořivým způsobem pak přistupují k dalším definicím útvarů a těles. Lépe pak pochopí jejich vlastnosti.
Trojúhelník, kterému se přikládá v matematice velký význam, chápou děti pak celkem jinak. Konstruktivní úlohy ve vyšších třídách se pak stanou samozřejmostí.

5. Mnohoúhelníky

V mezích dětského chápání je zde zábavné kompletní vysvětlení vzniku mnohoúhelníků a jejich vlastnosti. Předchozí znalost úhlů dovoluje, aby děti lépe pochopily pravidelné anepravidelné útvary.

6. Trojúhelník

Poučení o trojúhelníku dává základ pozdější nauce o trojúhelnících, jejich vlastnostech a konstrukci. Pochopení vztahu stran a úhlů v trojúhelníku je velmi důležité pro rozvoj matematického myšlení. Žák by se měl naučit kreslit trojúhelníky od ruky, popisovat je. Rozlišit trojúhelník rovnostraaný, pravoúhlý, tupoúhlý...Odhadnout velikost úhlu.

7. Obvody

Bajtík vysvětluje výpočet obvodů mnohoúhelníků a jejich praktické uplatnění.

8. Rovnováha - rovnice

Zábavné vysvětlení vztahu rovnováhy a rovnice. Na houpačce se předvádí rovnováha, kterou v příkladech představují obě strany rovnice.
Přiblížení pojmu "neznámé číslo", které se musí vypočítat. Pokud žák přijme matematiku jako detektivní pátrání, má předpoklady, že ji dobře zvládne.

9. Váhy a vážení

Přiblížení významu jednotky hmotnosti - kilogramu.

10. Prostorová tělesa

Učitel Bajtík i bajtík Pifík vysvětlují, jak se kreslí prostorové útvary. Podrobnější je popis krychle, kterou by se děti měly naučit kreslit v tomto rovnoběžném průmětu. Úloha přispívá velkou měrou k výchově prostorové představivosti. Rovněž je důležitá konfrontace se skutečností, s útvary okolo nás.

11. Křivky

Základ nauky o křivkách. Širší výklad o vzniku křivky. Kruhový záhonek ukazuje kružnici jako možinu bodů určité vlastnosti.

12. Závorky

Krátký klip má zafixovat způsob, jak se má počítat se závorkami.

13. Číselná osa

Uklízení čísel - dítě si má prohlédnout všechna čísla, i ta mnohociferná, která ještě nezná. Seznámí se tak s jejich existencí. Čísla se sama "uklízejí" na číselnou osu. Je zde zmínka i o záporných číslech. U mnohých žáků to vyvolá žádoucí zvědavost - tolik potřebnou při každém učení. Pokud tuto úlohu žáci minou bez povšimnutí, nevadí.

14. Desítková soustava

Představa o zápisu čísel v desítkové soustavě. Uspořádané a označené vagony vlaku napomáhají představě o zápisu čísel v desítkové soustavě.
V procvičovací úloze číslo 4 si žáci sami zapisují na vagónky čísla.

15. Šašek Bajtík se loučí s ponaučením...

 

Modelové úlohy - Žlutý Bajtík

1. Sčítání

Dynamický model sčítání čísel přes desítku. Úloha,se kterou by se žák měl hodně pohrát, zvlášť pokud si neosvojil pamětné počítání v první třídě.

2. Násobení

Praktická představa násobilky. Je to stěžejní úloha pamětného násobení, které si žák má upevnit v druhé a třetí třídě. Vztah sčítání a násobení.

3. Hodiny

Vztah ručičkových a digitálních hodin. Podle volby na ručičkových hodinách se automaticky nastavuje čas na digitálních hodinách a opačně.
Je zařazen také aktuální čas ve třetí části úlohy.

4. Stavebnice

Dítě si může postavit 1-8 scén z různých prvků. Výběr stavebních prvků i pozadí scén je napravo nahoře. Prvky se dají libovolně kombinovat. Úloha napomáhá cvičení prostorové představivosti.

 

Procvičovací úlohy - Modrý Bajtík

Sčítání a odčítání jsou věnovány první dvě testovací úlohy. Obě jsou rozděleny na druhy příkladů, které může učitel zadat k procvičení. Některé z nich jsou opakováním z první třídy. Je zde zahrnut i číselný obor (0,1000).

1. Sčítání a odčítání do 100

Důkladné procvičení sčítání a odčítání. Všechny možnosti jsou v jednotlivých částach této úlohy. Volby (1 - 10) vpravo na obrazovce. Úloha je pokračováním podobných úloh v prvním díle - Matematice 1.
Zde není žádoucí, aby žák přebíhal z jedné části úlohy do druhé. Správný postup je, že se věnuje jednomu typu úlohy, který si dobře zafixuje.
Učitel může zadat každou úlohu k procvičení. Kliknutím na tabulku se přesvědčí o splnění úkolu.

2. Sčítání a odčítání do 1000

Podobně jako v 1. úloze
Vzhledem k tomu, že školní osnovy tyto úlohy předepisují až ve třetí třídě, žák 2. třídy je může a nemusí vynechat. Zde je volné pole pro nadané žáky.

3. Číselná osa

V této úloze je volba čísel z intervalu (0,100) a (0,1000). Úkolem je, položit zadané číslo na osu, kam patří. Batíkovi na zvonek je třeba ohlásit konec řešení.

4. Diktát čísel

Procvičení zápisu čísel podle modelové úlohy. Úloha má naučit děti představě desítkové soustavy a rozkladu čísel na jednotky, desítky, stovky, tisíce. Z amplionu zní přečtené číslo (možno opakovaně kliknutím), které má dítě zapsat na vagónky. Označené vagóny fixují polohu jednotlivých řádů. Důležité je, aby dítě správně napsalo nulu uprostřed čísla.

5. Příklady na násobení

Vyčerpávajícím způsobem si zde dítě procvičí násobilku. Různé typy úloh jsou opět uvedeny vpravo nahoře. Vyřešení sady čtyř příkladů je třeba ohlásit Bajtíkovi na zvonek a šipkou vybrat další zadání.

6. Příklady na dělení

Opět vyčerpávajícím způsobem si dítě procvičí dělení. Různé typy úloh jsou uvedeny vpravo nahoře.

7. Počítání se závorkami

V této úloze jsou uvedeny dvojice příkladů se stejnými čísly a závorkami, nebobez nich. Je to opakování sčítání a odčítání.

8. Které číslo tam nepatří

Tato úloha je nenásilným procvičením násobilky. Po každém kliku na šipku nastane nová konstelace balónků s čísly. Na balóncích jsou vždy násobky některého čísla - možno vybrat násobky do padesáti, nebo do sta. Vždy jedno číslo není násobkem a děti mají tento balónek odstranit. Bajtík ihned zareaguje na vyřešenou úlohu. Šipkou zvolíme další příklad.
Poměrně náročné procvičení násobilky. Vhodné pro žáka, který si již násobilku dobře osvojl. Musí poznat, násobky kterého čísla jsou na balóncích, a které číslo není násobkem tohoto čísla.

9. Pamatuj si čísla

Dobré cvičení paměti potřebujeme nejen pro matematiku. Zde se nabízí propracovaná úloha, jak si mohou cvičit paměť děti s různou úrovní schopností a věku. (nevyjímaje dostělé) Nahoře vpravo na obrazovce je seznam možností. Výběr -pamatovat si od třech tří čísel jednociferných až po obtížnější verze. Na hodinách se nastaví čas, po který jsou otevřená okénka, a je možno zafixovávat si čísla. Po uplynutí času se okénka zavřou a je třeba donést na ně čísla, která v příslušném okénku byla. Kliknutím na zvonek s Bajtíkem se okénka otevřou a je možno zkontrolovat správnost. Cvičení paměti spočívá v tom, že opakováním můžeme na hodinách zkracovat čas, za který si čísla zapamatujeme.
Je vhodné úlohou zaměstnat víc dětí, nebo sourozenců, aby soutěžili v pamatování.

10. Peníze

Praktická úloha na sčítání. Simulace nákupu v samoobsluze. Výběr nákupu do sta a tisíce korun. Klikem na šipku se naplní košík a prodavačka stanoví cenu nákupu. Správný finanční obnos má dítě vybrat z peněz a poukládat na stůl, posléze zazvonit na Bajtíka. Mělo by si uvědomit víc možností řešení, že stejný obnos může poskládat více způsoby.

11. Hodiny

Úloze předchází úloha modelová, kde si dítě hraje s hodinami analogovými, nebo digitálními. Hodiny ručičkové a digitální jsou propojeny. Manipulací s jedněmi nastává stejná situace na druhých hodinách.
Úloha v této testovací části poskytuje vyčerpávající možnost, jak se dítě naučí poznávat, kolik je hodin, rozlišení na hodiny, minuty a sekundy a jejich vzájemné vztahy. Nastavení času na analogových i digitálních hodinách. Úloha je rozdělena do čtyřech částí s různými možnostmi řešení.

12. Slovní úlohy

V mnoha variacích je zde uvedeno osmdesát typů úloh. Jsou to příklady méně i více náročné. Dítě není nuceno počítat je za sebou, ale může sivybrat, co zvládne.

13. Kvíz

obsahuje asi 350 otázek, které si žák vybírá ve skupinách po devíti. Je to náhodný výběr.
Odpovědi na otázky jsou ano, ne. Otázky jsou snadné i méně snadné, tak jak to bývá v kvízech. Úmyslně se tímto simuluje skutečnost, otázky nejsou přesně "ušité" na některé učivo, avšak jsou zvládnutelné na základě toho, co se dítě naučí z CD-ROMu. Ve výběru 9 z 350 se budou otázky opakovat. Je to úmysl, účelem je, aby se opakováním upevnily znalosti z CD-ROM. Při správném vyřešení třikrát opakovaných 9 otázek je dítě odměněno medailí. Medaile se na ploše shromažďují a poslední medailí odměňování končí. Děti má motivovat to, že při opakovaném řešení kvízu bude jim medailí přibývat rychleji. Zaslouží si i pochvalu rodičů!!!
Pokud učitel ve třídě chce zaměstnat nadané žáky, může je motivovat tak - kdo bude mít dříve určitý počet medailí, nebo kdo bude mít první medaili ....

14. Olympiáda

Olympiáda obecně jsou náročnější úlohy, jaké řeší nadaní žáci ve vyšších třídách. Tak jako ve vyšších třídách řeší olympiádu jen někteří žáci, ani zde se nepočítá s tím, že by úlohy vyřešily všechny děti. Pokud žák sledoval pozorně včechny části Učitele Bajtíka, mohl by přemýšlet o zadání úloh z Olympiády a vyřešit je. Neměl by se podívat na řešení, pokud nedospěl k nějakému výsledku. Když dítě vyřeší většinu těchto úloh samostatně, učiní velký krok v chápání matematiky a k tomu, aby se naučil řešit problémy. Řešení podobných problémů prospívá dětem ke zvýšení jejich IQ.

Multimedia ART    info@ChytreDite.cz