Menu Domů Objednat Ceny Download O nás

Recenze

Z časopisu ChipMatematika je strašákem mnoha dětí, často od první třídy až po maturitu. Přitom proniknout do světa čísel a matematického (v mnohém logického) uvažování lze i bez zbytečných stresů.
Pomoci tomu mohou i moderní „CD-ROM “ pomocníci.
Jak těm nejmenším pomoci lehce se seznámit se světem čísel a matematiky, pochopit základní množinové představy a početní operace? Jak je zaujmout, aby si matematiku oblíbili nejen jako školní předmět?
Zajímavou cestu ukazuje CD-ROM z dílny společnosti Multimedia ART Chytré dítě – Matematika1,
jehož autory jsou Hana Daňková a Róbert Smreček a který nepřímo navazuje na předchozí tituly ediční řady Chytré dítě (Hry pro rozvoj myšlení a řeči a Slabikář).
Tři Bajtíci, průvodci připravenými úlohami, i dohlížející učitel jsou připraveni pomoci jak těm méně zdatným, tak i těm šikovnějším zvládnout základy matematiky a představy o číslech a proměnlivosti jevů. 
Každý z Bajtíků nabízí určitou úroveň obtížnosti úloh. Vhodně přitom využívají jak slovní vysvětlování (pro výuku dětí, které ještě neumí dostatečně dobře a rychle číst, je zvukový výstup počítače prakticky nutností), tak i zobrazení a grafické animace, které často lépe upevní v mozku žáčka patřičná „logická vlákna".
Připravená látka, přesahující náplň první třídy, je rozdělena do dvou skupin úloh. V té první jsou jednotlivé pojmy a vztahy názorně vysvětlovány a pomocí jednoduchých modelů a možnosti manipulace s nimi si děti mohou vše hned zkoušet.
Druhá skupina slouží k prověřování dosažených znalostí a děti jsou za správná řešení odměňovány body.
Pro výklad některých pojmů, vztahů a početních operací použili autoři velmi názorná grafická vyjádření, která jistě přispějí ke snadnějšímu pochopení potřebných souvislostí. Zejména dynamické modely sčítání čísel přes desítky jistě zaujmou a pomohou snáze pochopit princip tohoto vztahu, který lze samozřejmě později uplatnit i pro větší čísla (stovky,tisíce...). 
S pomocí Bajtíků, ale hlavně pomocí vlastní píle, se děti naučí znát čísla, jejich početní vyjádření, chápat jejich pozici na číselné ose, vztahy menší, větší. 
Snadno pochopí funkce sčítání a odčítání, naučí se znát základní geometrické tvary ve dvou - i tří- rozměrném provedení. Zpočátku mohou dětem činit potíže úlohy na doplňování početních operandů do zadaných rovnic, ale i to se jistě také naučí a hlavně pochopí, jak takové úlohy správně a rychle řešit.
„Matematický “ obsah CD je ještě doplněn o několik úvah určených rodičům, které souvisí 
s výukou počtů a matematiky vůbec a s úlohou multimediálních prvků v procesu učení.

Svoji velkou výhodu mají podobné tituly také v tom, že je děti mohou využívat v tempu, které jim vyhovuje, bez ohledu na to, že by třeba jiného spolužáka zdržovaly, nebo naopak látku, kterou už hravě zvládají, neustále opakovaly. Také to, že mohou svoji pozornost rozložit podle toho, který typ úloh jim zrovna vyhovuje nebo naopak dělá větší potíže, zvyšuje celkovou efektivitu výuky, kterou často berou za zajímavou hru a ani si moc neuvědomí, že se vlastně učí.
Věříme,že i velmi stručné představení dvou výukových titulu vás bude případně inspirovat k jeho bližšímu poznání a využití. Matematika opravdu nemusí být žádným strašákem, ale naopak oblíbeným předmětem právě pro svoji jasnou a logickou podobu, kterou lze v životě trvale uplatňovat.

Milan Pola

 

Oficiální recenze MŠMT

MATEMATIKA 1
Mgr. Zdeněk Dolanský

B Hodnocení technických aspektů

B2 Využití multimedií
Propracovaná grafika je plně ozvučena. Průvodci programu - panáčci Bajtíci - jsou namluveni, při výkladu zvukové efekty - houkání sirény při chybné odpovědi je znásobeno blikáním červených světélek na stožáru a fanfárou se zelenými světly při správné odpovědi. Mezi ovládacími tlačítky se objevuje název probíraného tématu.

B3 Spolehlivost průběhu SW
VSW pracuje spolehlivě - "nepadá" a neruší jiné aplikace či programy.

Závěr
Kvalitně zpracovaný VSW zvládne nainstalovat i úplný začátečník. Ovládání je intuitivní a zvládnou jej sami žáci i bez bližšího výkladu.

 

C Hodnocení didaktických aspektů

C1 Shoda s osnovami
Obsah tohoto CD je plně kompatibilní se všemi výukovými programy. Díky své koncepci je vhodnější pro kreativnější učitele, kteří podporují progresivní metody výuky. Lze využít jak pro výklad, tak i pro opakování látky. Ideální i pro Národní školu, která umožňuje diferencovat výuku v nadstavbové části. V základním menu tohoto CD je obsah všech tří částí, které odpovídají většině témat z uč. plánů.

C2 Aktivizace žáka
Žák při samostatné práci je povzbuzován elektronickým učitelem i Bajtíkem. Motivuje i oslavná fanfára při správném vyřešení úkolu. Žáci se pak těší i na těžší level. Při celkovém vyřešení hodnocené části se ale objeví strohá tabulka s celkovými výsledky. Za plus považuji, že si žák sám může stanovit počet procvičovaných příkladů nebo i přeskočit téma, které dobře ovládá.

C3 Didaktické metody
Prioritní metodou je názornost. CD podporuje změnu myšlení učitelů. Umožňuje odstoupit od frontální metody a využívat ICT ve výuce. Variabilita využití ped. postupů - výklad, opakování i procvičování. Umožňuje individuální práci s žáky, skupinové vyučování i využití projektů. Podporuje individuální tempo dítěte i proces sebereflexe. Odstraňuje dominantní úlohu učitele a mění pracovní atmosféru ve třídě.

C4 Přiměřenost věku
CD je koncipováno pro 1. a 2. ročník ZŠ. Převážná část učiva spadá do 1. tříd. Modrý Bajtík obsahuje již počítání do 100, tzn. učivo 2. třídy. Obsah je postaven tak, že i maldší dítě zvládá předváděnou látku.

C5 Vytvoření zpětné vazby pro žáka
Zpětnou vazbu získává žák ihned po splnění úkolu, klikne-li na tlačítko Bajtíkova zvonku. Zvuková fanfára i zelené odškrtnutí "fajfkou" označí správně splněný úkol. Siréna a učitelské červené dvojité podtržení označí chybu, kterou lze opravit, ovšem bez oslavných fanfár. Celkový výsledek zjistí z vyhodnocení testu.

Závěr
Z pedagogického hlediska jde o vyváženou pomůcku, která naprosto odpovídá své věkové kategorii. Je použitelná ve všech výukových programech a záleží jen na pedagogovi, kdy, v jaké části výuky CD použije. Děti motivuje a bude vítaným oživením výuky.

 

D Hodnocení obsahových aspektů

D1 Množství dat a informací1
Obsah CD odpovídá rozpracování vzdělávacích obsahů matematiky v jednotlivých vzdělávacích programech. Nezatěžuje žáky zbytečným matematickým balastem.

D2 Správnost dat a informací
Terminologie je správná, metodiky výkladu příkladná. Je znát, že CD připravují zkušení učitelé.

D3 Aktualizace dat a informací
Díky mat. obsahu CD tato látka nepotřebuje aktualizaci. Obsažené informace jsou neměnné.

Závěr
VSW plně pokrývá učivo 1. a 2. ročníku ZŠ. Zpracování obsahu je na vysoké profesionální úrovni.

 

E Uživatelská přívětivost

E1 Navigační vlastnosti programu
Ovládání programu je velmi snadné, intuitivní, zvládnou je i sami žáci. Nevědí-li, jak dál, nápověda v podobě Bajtíka je neustále přítomna na obrazovce. Třístupňová náročnost je odlišena třemi různobarevnými postavičkami Bajtíků. Každá rovina má část modelovou - výukovou a bodovací - hodnotící. Rovině odpovídá řada tlačítek s čísly. Pro kontrolu správnosti slouží tlačítko se zvonkem na Bajtíka. Lze regulovat hlasitost i kdykoli jej ukončit, tlačítkem s křížkem.

E2 Účelnost grafiky
Grafické provedení zaslouží velké plus. Na vlídném bleděmodrém pozadí s motivy tištěného spoje, zřetelně vystupují barevní průvodci a především příklady a číselné osy, které reagují ihned na prováděné změny. Vkusné jsou vybrány i obrázky používané pro názornost při sčítání a odčítání.

E3 Estetika programu
Příjemně navodí atmosféru již úvodní hudební sekvence, která představí Bajtíky. Vkusné grafické prostředí je doplněno nevtíravým slovním doprovodem.

Závěr
Multimediální zpracování zvyšuje výkonnosti dítěte. Všechny složky zpracovány kvalitně a s vtipem.

Multimedia ART    info@ChytreDite.cz