Menu Domů Objednat Ceny Download O nás

Co najdete v programu

Titul obsahuje didaktické hry, orientované na upevnění nejdůležitějších jazykových představ a pojmů. (Rozpoznávání tvarů, barev, časové posloupnosti, porovnání velikostí). Hry, které přispívají k rozvoji vnímání, myšlení, postřehu a pozornosti, sluchového a zrakového vnímání a řeči.

Popis her

Skládanky

Mají různé stupně obtížnosti. 
Je třeba vybrat si v dolní části obrazovky jeden z obdélníků, rozdělených na čtverečky. Výběr skládanky představují barevné obrázky vlevo. Při kliku na některý obrázek se objeví příslušná skládanka, kterou dítě může skládat podle malého vzoru. Dítě může sledovat číslo dole, které určuje počet tahů a mělo by se snažit, aby toto číslo příště bylo menší.
Skládanky podporují myšlení dítěte. (Jak který předmět pokračuje, jaké má části…)

Pexesa

Malé obrázky vlevo jsou výběrem pexes. Každé z nich se rozloží do modrých čtverečků a dítě má za úkol obracet čtverečky, pamatovat si, kde byl který obrázek a cílem hry je, najít dva stejné obrázky. 
Každé pexeso je zaměřeno tématicky, aby si dítě uvědomilo třídění jevů a předmětů podle určitých kriterií. (dopravní prostředky, zvířata ….)

Písmena

Tato hra slouží k podpoře sluchového vnímání a myšlení.
Dítě si vybere libovolné písmenko, na obrazovce se objeví různé předměty. Dítě by si všechny mělo pojmenovat. Klikem na předmět uslyší, jestli je pojmenovalo správně.
Dále má za úkol určit ty předměty, jejichž slova začínají na vybrané písmenko, které je vlevo na obrazovce ve žlutém čtverečku, a přenést správný obrázek do žlutého obdélníku nahoře. Skřítek oznámí, je-li to správně. Klikem na krabičku se objeví další úloha. Je zde k dispozici množství variací.

Písničky, říkánky

Pro pestrost CD jsme zařadili písničky a říkánky, které by se dítě mělo naučit, pokud je ještě nezná. Každý obrázek znamená jednu z nich. Pobízejte dítě, ať vám zazpívá.

Dvojice

V této hře má dítě určit, které předměty patří k sobě – dole umístěné předměty přenést nahoru 
a uložit ke správnému obrázku. V krabičce jsou další úlohy.

Scénky

Skládání scének
Jako novinku přináší toto CD skládání scének. Dítě má možnost volného ukládání částí do celku. 
Zábavné sestavování obličejů, nebo krajinky je pěknou hrou.

Děje

Dítě má poskládat obrázky tak, jak jdou za sebou v určitém ději. Ptejte se, co který obrázek znázorňuje. Některá úloha je náročnější a má dítě přivést k přemýšlení, proč obrázky ukládá tímto způsobem.

Dva stejné

Tato hra cvičí postřeh a pozornost. Na obrazovkách je vždy mnoho obrázků. Dítě má najít dva stejné. Jsou zde lehčí (v menší krabičce) i těžší výběry (ve větší krabičce.)

Tóny

Hra, ve které má dítě možnost naučit se rozlišovat výšku tónů.
Na znázorněných klávesách si dítě může zahrát stupnici. Podle míčku, poskakujícího po schodech si uvědomí výšku tónů.
Na poličce vpravo jsou dva míčky – červený a modrý. Každý míček představuje jeden tón, dítě je má uložit podle jejich výšky na nižší, nebo vyšší stupínek.
Skřítek řekne, jestli je úkol splněn dobře.
Kliknutím na krabičku budou míčky představovat jiné tóny.

Co tam nepatří

Klikem na krabičku se na obrazovce objeví vždy šest předmětů, jeden z nich mezi ostatní nepatří. Dítě má rozhodnout, který tam nepatří a proč, pojmenovat skupinu předmětů jedním slovem, případně uvést, co mají předměty společného.

Dvě kategorie

Předměty na obrazovce je třeba roztřídit na dvě skupiny. Kategorie jsou zvukem oznámeny. Dítě má uvést společné vlastnosti předmětů ve skupině. Pokud se zastaví zvuk, dítě má samo kategorie určit.
Úloha podporuje myšlení a rozvoj řeči.

Velikosti

Na obrazovce jsou předměty jednoho tvaru různých velikostí. Úlohou je porovnání všech od nejmenšího po největší. 
S dítětem můžete porovnávat libovolné dva obrázky. V krabici jsou další!

Tvary

Na obrazovce jsou různé předměty. Dítě má je má roztřídit podle jejich tvaru, stejné tvary přenést nahoru na obrazovku do obdélníků. Svoji činnost by mohlo doprovodit slovy, které předměty dá k sobě. Na barvě nezáleží. Mezi předměty jsou i písmena abecedy. Dítě se tak postupně seznámí s jejich tvary, a učí se vydělit tvary písmen od ostatních tvarů.
Kliknutím na krabičku se objeví další seskupení předmětů.

Barvy

Úloha podobná předešlé, předměty se mají třídit podle barvy. Do horní části obrazovky má dítě přenést předměty stejné barvy do správných obdélníků. Kliknutím na krabičku se objeví další předměty ke třídění.

Abeceda

Úloha slouží k seznámení s písmenky. Hra je jak pro děti, které ještě neumí číst, ale pokoušejí se o poznávání písmenek, tak pro ty děti, které se s písmenky seznamují v první třídě, a baví to i děti větší. 
Nový program umožňuje přenášet písmenko na libovolné místo, řadit písmenka do slov a vět. Nepotřebné písmenko se může odhodit do koše. Nová písmenka jsou stále k dispozici. Starší dítě vybídněte, aby vám něco napsalo a zkontrolujte je.

Ovládání programu

Ovládání je jednoduché a zábavné. Kouzelné Jablko zavede děti k duhovým skřítkům, kteří říkají: Vyber si mně! Vyber si mně!  Každý z nich má pro ně jednu úlohu a po splnění úkolu řekne, jestli je vyřešen dobře.
Každá postavička je zavede k jedné hře, a po splnění každého úkolu řekne, jestli je vyřešen dobře.
Ovládání dole na obrazovce:
Chcete-li si vybrat jinou hru, klikněte dole na skupinu duhových skřítků. Skřítek na větvi posouvá hlasitost.
Jablko je nápověda, řekne, co dítě má dělat. Zároveň pro děti, které umí číst se objeví psaná nápověda a po chvíli sama zmizí. Pro dítě by měla být tato nápověda postačující. 
Pokud je na obrazovce nakreslená krabička, kliknutím na ni se objeví další úloha.

 

 

Teoretická část CD ROM  a návod pro rodiče

Pro rodiče je připravena dole vlevo na obrazovce kniha. Je to návod pro rodiče, jak dítěti pomoci v orientaci na CD ROM a články, určené pro rodiče.
Děti si mohou s CD hrát samy, ale pokud si s ním budete hrát i Vy, hry splní lépe svůj účel. 
Je vhodné, abyste s dětmi hovořili, a dítě samo formulovalo jevy na obrazovce.

Na knize najdete  rovněž teoretickou část CD ROM, která seznamuje rodiče a učitele 
s psychickými poruchami tvorby řeči. 
Některé děti mají problémy v oblasti rozumění řeči, protože proces porozumění 
a zpracování určitého sdělení neprobíhá u nich obvyklým způsobem a je narušena sekvence zpracování. Tyto děti proto nemohou obvyklým způsobem reagovat, proto se často jeví jako málo nadané, málo inteligentní a nejevící zájem. 
Tato opakovaná životní situace představuje silně rizikový faktor a vede postupně k vytváření negativní sebereflexe dítěte a jeho demotivaci, případně hledání jiných, nevhodných forem aktivity. 
CD ROM přináší poznatky, jak těmto dětem pomoci v odborném pojednání logopeda, které osvětluje problémy dysfatických dětí a návod, jak s těmito dětmi pracovat. Přečtěte si o tom, jak pomoci dětem vyrovnat se s podmínkami stresujícího okolí, které přináší dnešní život, aby se připravily na školu, a ve škole zvládaly úlohy na ně kladené. CD ROM obsahuje náměty, jak můžeme dítěti pomoci při rozvoji řeči a myšlení, zrakových a sluchových schopností.

×
Multimedia ART    info@ChytreDite.cz