Menu Domů Objednat Ceny Download O nás

Obsah - metodický návod

Možnosti využití úloh v titulu ČÍTANKA

Po animovaném úvodu následuje tato obrazovka.

Každá knížka na obrazovce představuje jednu úlohu. Interaktivní úlohy kromě nácviku čtení sledují další cíle. Seznam úloh (nebo ikona strom) je přehled jednotlivých úloh.

Některé z nich jsou určeny pro práci učitele s celou třídou a vhodné pro interaktivní tabuli. (Především úlohy 1,2,3 - zelený podklad). Úlohy na hnědém podkladu jsou určeny pro samostatnou práci žáků. Tyto úlohy jsou bodovány. Reakce dvou figurek a Bodíka jsou zpětnou vazbou - žák vidí, jestli úlohu vykonal správně a poučí se. V úlohách „Zapamatuj si slovo“ a „Rodokmen“ se musí zazvonit na znamení, že úloha je hotova.
Tituly edice Chytré dítě jsou určeny pro děti s různými schopnostmi s cílem, naučit přemýšlet. Proto jsou zařazeny úlohy snadné i náročné. (Například „Rodokmen“ - neobvyklá obtížnější úloha, která poučuje o výrazech češtiny, určených pro rodinné vztahy.) Další úlohy-červený podklad - kromě čtení mají rozšířit vědomosti (Města, přírodopis ve skládankách). Méně náročné úlohy na modrém podkladu je opět možno využít ve třídě i k samostatné práci žáka. Knihy – žlutý podklad (dolní řada knih stromu) – slouží k nácviku čtení. Ozvučené podporují globální metodu čtení.

 

1. úloha: Řekni větu o . . .

Na monitoru (interaktivní tabuli) je obrázek předmětu. Úkol pro všechny žáky - sestavit větu o tomto předmětu.
Děti ve třídě poznají, kolik různých vět mohou říci o jedné věci. Zdá se, že učitel by jednoduše mohl slovně označit předmět, ale tím, že jej děti vidí před sebou, mohou jej lépe a podrobněji popsat, tvar, barvu podrobnosti atd. Tak obohacují NAVZÁJEM svoji zásobu slov... Učitel se jim může víc věnovat, než kdyby jen slovo jen napsal na tabuli, nebo jen řekl.

 

2. Povídej, co je na obrázku?

Zábavná úloha, jak pomocí interaktivní tabule zainteresovat všechny děti.

V úloze je série obrázků. Klikem se obrázek zvětší. Děti jej popisují větami. Obrázky obsahují prvky, které navodí vtipný popis. Mělo by následovat ohodnocení toho, kdo řekne nejvíc souvislých vět. Tuto úlohu je možné využít na malé slohové cvičení v hodině, buď všichni žáci popisují jeden obrázek, anebo si každý žák libovolně vybere ten svůj. Učiteli se naskýtá možnost na stejném úkolu úspěšně zainteresovat žáky více i méně nadané.

Ukázka popisu 6. obrázku v první řadě jako malého slohového cvičení žačky 3. třídy ZŠ: Dvě žabky Rosničky, šly na procházku. V trávě zahlédly něco velkého a černého. Když přišly blíž, viděly, že je to klobouk. Kdo jej asi ztratil? Malá žabka vyskočila na strom, jestli neuvidí někoho, kdo šel kolem. V tom na klobouk přiletěl motýl. Ten řekl, že viděl nějakého pána, který utíkal bez klobouku. Klobouk asi ztratil.

 

3. Vytvoř větu ze slov

Cílem úlohy je: Rozšiřování slovní zásoby, rozlišování slovních druhů, umění hovořit a rozvoj fantazie.

Koše jsou označeny - SLOVESO, PŘÍDAVNÉ JMÉNO, PODSTATNÉ JMÉNO. Žáci si kliknou na každý koš a vyletí příslušná slova. Označení košů pomáhá k tomu, aby se naučili rozlišovat slovní druhy a tvořit věty.
Ve třídě možno uskutečnit vyučovací hodinu tak, že každý žák klikne na dva, nebo na všechny tři koše a musí říci větu, ve které se musí tato tři slova musí objevit. Ve větě mohou být libovolná další slova. Úloha je zajímavá tím, že náhodná slova vytváří různé složitosti pro žáky a ukáže se, jak se s tím který vyrovná. Následuje druhý obrázek a další žák. Zábavné je překvapení, která slova pro koho padnou. Volba tří a více slov zvyšuje náročnost na žáka, tak se dají zaujmout nadaní žáci. Jiný způsob. Na dvě, tři slova tvoří větu všichni žáci a učitelka vyvolává jednoho po druhém.
Zábava spočívá v tom, že ostatní hodnotí spolu s učitelkou, kdo složil zajímavou, nebo zábavnou větu. Jiné využití - věty na více slov ze stejného koše - opakované kliknutí na koše. Možno využít i na psaní cvičení v hodině tak, že na skupinu slov žáci píší věty do sešitu. Učitel si jistě najde svůj postup a nápad, jak využít koše vzhledem k možnostem žáků v první, druhé nebo třetí třídě. Samozřejmě i jedno slovo z koše je překvapením, když je klik určen pro určitého žáka.

 

4. Co se změnilo?

Čtení, cvičení paměti a postřehu.

Na stisk tlačítka se objeví obrázek, který si žák musí zapamatovat. Za chvíli nastane na obrázku změna. Hodiny ukazují, za jak dlouhý čas se obrázek změní. Dole v obdélníku jsou vypsány věty, žák si je musí přečíst a z nabízených možností a vybrat tu správnou větu. Na hodinách je možno nastavit čas a postupně jej zkracovat. Úloha se boduje.

 

5. Zapamatuj si slova

Cílem úlohy je čtení a zapamatování čteného.

Za zavřenými okenicemi jsou uschována slova. Klik na tlačítko a objeví se. Žáci si je přečtou a mají si je zapamatovat. Okenice se po chvíli zavřou a objeví se výběr dvanácti slov, mezi kterými jsou slova, která byla za okenicemi. Úkolem je najít tato slova a kliknout na ně. Samy se napíší do dolních obdélníků. Je třeba zazvonit na zvonek pro oznámení skončení tohoto úkolu, do této doby se dají slova vyměnit za jiná. Za jak dlouho se zavřou okénka, určíme na hodinách. Nápověda žákům radí, aby si zpočátku dávali čas delší a pak jej zkracovali. Pocvičí si tak paměť! Na tlačítku budou vždy další a další úlohy.

 

6. Sestřel slovo!

Cvičení ke čtení, rozeznávání slovních druhů a postřehu.

Na tabuli je napsáno, které slovo se má sestřelit, buď sloveso, přídavné jméno, nebo podstatné jméno. Co je podstatné jméno, sloveso nebo přídavné jméno, žák uslyší, když klikne na hvězdičku. Po startu letí deset slov a je třeba trefit to správné. V jednom kole poletí slova desetkrát.
Na druhé tabuli na hřišti je skóre, které ukazuje počet dobrých a špatných zásahů. Úloha se boduje.

 

7. Napiš slovo, než tě příšera dohoní

Do prázdných čtverečků se zapisují písmenka neznámého slova. Žák musí přemýšlet a v duchu kombinovat písmena v prázdných čtvercích tak, aby vytvořila slovo. Musí vzpomínat, která slova zná.

Je zde nápověda, jaký slovní druh je to slovo a na které písmeno začíná. Na špatně zvolené písmenko se příšera přiblíží. Je deset možností výběru písmenka. Kdo vyhraje? Ty anebo příšera? - říká nápověda žákovi. V této úloze nejde o rychlost, ale o přemýšlení, jaké slovo se do čtverečků vejde. Pokud za deset možností žák slovo nenapíše, bod nedostane, ale objeví se správné slovo.

 

8. Doplň slovo do věty

Výběr a správný tvar slova.

Které slovo patří do věty? Žák řekne správně větu a teprve klikem na tlačítko se přesvědčí o správnosti.

 

9. Nauč se města

Úloha přináší poučení o zeměpisu naší republiky.

Nájezdem a klikem na červená kolečka se zjistí, kde se nachází které město v České republice. Je možno rozsvítit města pro přehled měst v Čechách, na Moravě, které město leží nejdál na východě, na západě a podobně. Žák si má zapamatovat polohu měst.

 

10. Hledej město

Úloha je procvičením a testem předchozí úlohy.

Především pro samostatnou práci - hru žáka. Klikem na tlačítko se v obdélníku napíše město, které mají děti najít. Správné řešení se boduje, nesprávné doprovází figurky s průpovídkou. Na této mapě nejsou všechna města najednou, střídá se menší výběr měst, aby úloha byla snadnější. Figurka Bodíka ukazuje, kolik bodů si žák „vyslouží“ za cestování.

 

11. Skládej a čti

Zábavná úloha – SKLÁDANKY – představuje nejen hru – složení obrázku v různých stupních obtížnosti. Na „Přečti si“ je i krátký popis složeného obrázku.

 

12. Rodokmen

Úloha pro poučení rodinných vztahů, které i dospělejší děti neovládají. K úloze je třeba vysvětlit, že jsou zde jen ty tradiční, jednoduché vztahy, že například sestra i rodiče mohou být nevlastní atd. Zápis mnoha jmen rodiny, tak jak se postupně narodili se nazývá rodokmen. V úloze jsou připraveny otázky - v jakém vzájemném vztahu jsou dvě osoby. Například žena je tvoje babička, a ty jsi její vnuk, nebo vnučka. Sestra tvé maminky, nebo tatínka je tvoje teta a tak podobně. Do obdélníků zanes správná slova ze seznamu. Úloha se boduje.

 

13. Přídavná jména

Jednoduchá úloha ke čtení jako hra. Vybraný obrázek označuje podstatné jméno, žák si má přečíst a vyhledat možná přídavná jména, hodící se k podstatnému jménu. Úloha se boduje. je třeba zdůraznit, že přídavná jména označují vlastnosti podstatného jména. Židle je čalouněná . . .

 

14. Doplň slabiku

Zábavná úloha k doplňování chybějící slabiky ve slově, zpestřená drakem, který reaguje na dobré, nebo špatné řešení. Úloha se boduje.

 

 15. Čtení slov a vět

Označené věty změní barvu a ozve se zvukový záznam. Úloha je vhodná - pro děti s SPU - k nácviku globálního čtení. Stránky se posouvají šipkami vpravo. Úloha určená především pro děti, které mají se čtením potíže. Jak úlohu využít, záleží na učiteli, nebo rodičích.

 

16. Básničky

Výběr z básniček, které se kliknutím zvětší. Básničky jsou ozvučeny dětským hlasem a pomalým čtením.
Opět jako v předešlé úloze pomáhají dětem, které mají se čtením potíže. Klikem na slovo začne zvukový záznam, který pokračuje dál od tohoto slova.

 

Úlohy 17 až 25: Čtení – knihy

Titul Čítanka obsahuje 9 knih ke čtení s různými náměty.
Novinkou je dětská tvorba básniček i povídek, které dětem ukáží možnost, že i ony mohou tvořivě psát. Zvuk čtených slov je doprovázen jejich zvýrazněním barvou v textu. Zvýraznění ozvučení knih je užitečnou pomůckou při výuce globálního čtení - zvuk se spustí kliknutím na slovo - nebo výběrem slov.

Seznam knih

BAJTÍCI - Kniha o počítačovém světě, ve kterém jsou obyvateli Bajtíci.

PÍSMENKA - Kniha o některých písmenkách. Kniha je ozvučená.

KOSÁČCI - se jmenuje povídání o tom, jak se ptáčci vylíhli v jednom kosím hnízdě.
Je to ukázka zpravodajského literárního útvaru - autentický záznam celého procesu líhnutí z vajíčka až po vylétnutí z hnízda. Videa jsou pouze k doprovodné ilustraci, neslouží k přírodovědnému účelu jako film.

ČIM A ČARA - Kniha o ptáčcích, kteří budili slunce.

ZVÍŘATA - Kniha o zvířatech skutečných i neskutečných.

CO NAPSALY DĚTI - Kniha, kterou napsaly děti. Kniha je ozvučená.
Básničky - Týnka Tabačíková, 7 let
Malá čarodějnice - Iveta Krmelová, 8 let
O čárce a háčku- Kristýna Mazánková, 11 let
Vybraná slova - Tereza Maláčová
Básně - Tereza Vyhnalová, 9 let
Povídky - Vladimír Špička, 11 let
Hlemýžď - Honza Pekař, 8 let
PŘÍBĚHY O SLEPIČKÁCH - Pavla Skřivánková , 10 let
BAJKY - Knihu bajek napsali žáci 8. tříd v Dubu nad Moravou. Věnují ji své škole a svým malým spolužákům
v 1. a 2. třídě. Projekt Mgr. Jany Rozsívalové, učitelky ČJ. Kniha je ozvučená po str. 20.

ABECEDA - Knihu o jídle napsala Johana Lexová ze 6. třídy z Prahy. Kniha je ozvučená.


×
Multimedia ART    info@ChytreDite.cz