Menu Domů Objednat Ceny Download O nás
Ideální domácí samostudium s tituly Chytré dítě
Tituly edice Chytré dítě jsme od roku 2002 sestavovali s cílem efektivního využití počítače v samostatném studiu žáků doma bez pomoci rodičů. Programy postupně navádí žáky k výslednému pochopení učiva. Tituly se osvědčily i na interaktivních tabulích ve třídě.

Novinka – komiksové knihy o tom, jak naučit matematiku

Učíme se vlastní rozumovou činností, žádný trychtýř do hlavy neexistuje. Matematika stejně jako komiks nepotřebuje mnoho slov. Toho využila autorka nové metodiky Matematika JINAK v knihách START DO MATEMATIKY a BAJTÍCI A GEOMETRIE. Knihy ukazují dětem, jak se naučit matematiku zajímavě přemýšlením, ne biflováním.

Obě zajímavě a pěkně ilustrované knížky obsahují dostatek faktů, aby si žák 1. - 4. třídy osvojil způsob myšlení, který vede ke správnému studiu matematiky, najde řešení mnoha problémů a situací, které se v matematice mohou vyskytnout. Komiksové postavičky pomohou dětem oblibit si matematiku.

START do matematiky

Bajtíci a geometrie

Tituly pro počítač edice Chytré dítě:

SLABIKÁŘ,

který mluví je první multimediální učebnice čtení u nás. Děti s pomocí Slabikáře zábavným způsobem rychle zvládnou čtení. Všechna slova, slabiky i písmena jsou ozvučená. Pro děti s SPU je zde vhodná metodika. Slabikář oceněn Křišťálovou tužkou MŠMT, má Certifikát Logopedické společnosti.

IQ Hry

Pro děti od 5 let.
Inteligence je schopnost člověka poznávat souvislosti a efektivně řešit úkoly se rozvíjí od narození. Správným tréninkem se dá dosáhnout její vyšší úrovně. IQ HRY nabízí soubor her, které u dětí podpoří rozvoj paměti, logického myšlení, postřehu, koncentrace i správného rozhodování.

PRO NEJMENŠÍ

Pro děti od 3 let.
Je prvním seznámením dítěte s počítačem. Začíná úlohou koordinace ruky s myší na obrazovce. Další úlohy (hry) rozvíjí myšlení, logické uvažování, poznání základních jevů, barev, zdokonalení řeči - pojmenování předmětů. Obsahuje zvuky prostředí a písničky, které mohou děti opakovat.

NASLOUCHEJ A HREJ SI

Pro menší i větší děti
Sluchová paměť je důležitá pro řeč, čtení a psaní. Program je věnovaný cvičení sluchové paměti a diferenciaci zvuků. Titul je také vhodný pro prevenci nebo reedukaci dyskalkulie. Pro děti s poruchami učení je užitečnou pomůckou.
Oceněn Křišťálovou tužkou MŠMT.

HRY

Podpora psychických funkcí pro děti od 3 -7 let. Cvičení paměti, postřehu, myšlení a řeči. Prevence a odstranění poruch učení. Hry jsou s úspěchem využívány nejen k zábavě dětí doma, ale i v ambulancích psychologů a logopedů. Nejžádanější titul pro tuto věkovou kategorii.

Veselé ZLOMKY

Titul Zlomky z edice Chytré dítě je tématický výukový program, který zahrnuje celou problematiku od definování zlomků, jejich použití až po výpočty a vztah zlomků a desetinných čísel. Cílem tohoto programu je, aby žáci pochopili ucelenou komplexní výuku zlomků.

ČÍTANKA

je činnostní výukou čtení.
Rozsáhlý projekt, který formou hry a činnosti učí děti tvořivě uplatnit češtinu, zabraňuje mechanickému čtení. Umožňuje aktivizaci žáka, nutí jej přemýšlet o tom, co čte.
Obsahuje mnoho úloh pro samostatnou práci žáka.
Pro děti s SPU je účinnou učební pomůckou.

NEŽ ZAČNE MATEMATIKA

Hravým způsobem rozvíjí dovednosti, ve kterých se vytváří a upevňují základy matematického poznání. Je účinnou pomůckou a vhodným úvodem do matematiky v 1. třídě. Vytváří podmínky pro pochopení slovních úloh a podporuje zájem dětí o tento předmět.

MATEMATIKA 1

Oceněn Křišťálovou tužkou MŠMT.
Děti svojí činností si samy aktivně vytváří nejen pojem čísla, základních početních operací, učí se přemýšlet a samostatně logicky pracovat. Novinkou jsou modelové úlohy, které přispívají k širšímu pochopení matematiky, nejen "počítání".
Pro 1 a 2. třídu ZŠ.

MATEMATIKA 2+3

vychází z toho, že geometrie je základem matematiky a naučila lidi myslet. Titul s důrazem na geometrii dává žákům širší matematický rozhled a hlubší pochopení matematiky,pomáhá řešit úlohy i ve vyšších ročnících. Pokrývá celé učivo 2. a 3. třídy ZŠ.

MATEMATIKA 4+5

Jako předešlé tituly je i tento multimediální program založen na novém přístupu k výuce, tvořivosti a samostatné práci. Netradiční pojetí tkví v tom, že velký prostor je ponechán geometrii. Učí představivosti, přemýšlení a pochopení matematiky. (Vhodný i v 6. a 7. roč. ZŠ).

ENGLISH

Pro nejmenší od 3 let.
Představuje novou metodu výuky angličtiny. Slova se nepřekládají, dítě si anglické slovo zafixuje spojením zvuku s obrazem tak, jako se učí své mateřštině. Program podporuje myšlenkovou činnost dítěte, které se učí hrou i bez pomoci rodičů.

DICTIONARY

Obrázkový mluvící slovník rozšiřuje tirul ENGLISH o 700 tematicky seřazených pojmů znázorněných obrázky. Dítě si anglické slovo zapamatuje vlastní rozumovou činností spojením obrazu a zvuku bez českého ekvivalentu. Je to základ myšlení v cizím jazyce.
Multimedia ART    info@ChytreDite.cz